FR

NL

FAQ
Parkeren
Openbaar vervoer
De werkzaamheden
Parkeren
Op straat

Komen er parkeerplaatsen voor gehandicapten op het Koningin Astridplein?

Op het Koningin Astridplein wordt een aantal parkeerplaatsen voorbehouden voor gehandicapten maar hun precieze aantal is nog niet bepaald. Daarnaast zullen gehandicapten gratis kunnen parkeren in de groene zone voor betaald parkeren.

Waar zal ik kunnen parkeren terwijl ik mijn boodschappen doe?

Het Koningin Astridplein zelf is voorbehouden voor actieve weggebruikers en – tijdens duidelijk afgebakende periodes – ook voor laden en lossen.

Rond het plein zal parkeren betalend zijn, een groene zone. In de onmiddellijke omgeving van het Koningin Astridplein komt een aantal plaatsen voor kortparkeren (max. 15 minuten). Dit is onder meer het geval op de Jetselaan aan de kerk en in de Timmermansstraat.

Tot slot zijn er 199 parkeerplaatsen voorzien in de ondergrondse parking.

Zal ik als bewoner nog parkeerplaats vinden?

In 2016 wordt het gemeentelijk parkeerplan ingevoerd. Vanaf dan zal in een aantal straten de blauwe zone van toepassing zijn. Dat betekent dat er geparkeerd kan worden met een bewonerskaart of met een parkeerschijf.

Momenteel wordt onderzocht of in de ondergrondse parking plaatsen voor omwonenden met bewonerskaart gereserveerd kunnen worden.

Ondergronds

Hoe zal de veiligheid in de ondergrondse parking gegarandeerd worden?

Aan de toegangen tot de parking komen luiken en slagbomen die snel openen en sluiten (de zogenaamde ‘speedgates’) en die alleen geactiveerd worden door een wagen. Aan de ingangen voor voetgangers en aan de liften gaan de deuren automatisch open, maar alleen met een geldig parkeerticket of de specifieke badge (abonnees).

 

In de parking komen ook videobewakingscamera’s die verbonden zijn met de bewakingspost en met een controlecentrum dat 24/7 operationeel is. Daarnaast vermeldt de concessie-overeenkomst de tijdstippen waarop de parking bewaakt moet worden.

Waar zullen de bewoners kunnen parkeren?

Het Koningin Astridplein zelf wordt na de werken hoofdzakelijk een voetgangerszone gezien er een ondergrondse parking van 199 plaatsen komt. Deze parking wordt streng beveiligd en is rechtstreeks bereikbaar via trappen en liften op het plein. Hij zal een groot deel van de parkeervraag opvangen, vooral op zondag waar momenteel geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn, niet voor bewoners en evenmin voor de klanten van de zondagsmarkt.

 

De ondergrondse parking zal hoofdzakelijk gebruikt worden door klanten van de winkels, maar de uitbater (die nog aangeduid moet worden door het Brussels Parkeeragentschap) zal zeker ook verschillende abonnementsformules aanbieden (dag, avond, 24/24u) voor bewoners en handelaars.

 

Sinds op 1 augustus de blauwe zone (2 uur gratis parkeren behalve bewoners) ingevoerd werd in het hele zuiden van Jette, kunnen autobezitters een bewonerskaart aanvragen. Hiermee kan in de straten rond het plein geparkeerd worden, ongeacht of ze zich in een blauwe zone of in een betalende zone bevinden. Dit zal ook na de werken nog het geval zijn gezien het aantal parkeerplaatsen in de buurt globaal genomen behouden blijft, onder meer op de Jetselaan langs het traject van tram 9.

Wie zal de ondergrondse parking uitbaten?

De uitbating van de ondergrondse parking is uitbesteed aan het gewestelijk parkeeragentschap Parking. Brussels. Parking.Brussels voorziet een concessie van openbare dienst voor de uitrusting en het dagelijks beheer van parking Spiegel. De procedure voor de aanduiding van de concessiehouder is gepland voor eind 2015.

Zullen gehandicapten gratis kunnen parkeren in de ondergrondse parking?

In de ondergrondse parking zijn vier parkeerplaatsen voor gehandicapten voorzien in de onmiddellijke omgeving van de lift. Er wordt van uitgegaan dat parkeren voor gehandicapten betalend wordt, net als voor alle andere gebruikers. Uitgangspunt hiervoor is dat er op het Koningin Astridplein vier parkeerplaatsen voor gehandicapten komen. In de betalende groene zone is ook een aantal plaatsen voorbehouden waar gehandicapten gratis kunnen parkeren.

back to top

Openbaar vervoer
De nieuwe tramlijn

Vanaf wanneer zal tram 9 effectief rijden?

De tram zal tegen het najaar van 2018 rijden. Na de werken aan de Dikke Beuklaan moet de rest van het traject op de Tentoonstellingslaan en Jetselaan nog afgewerkt worden. Om tijd te sparen is wel al gestart met de voorbereidende werkzaamheden op het Koningin Astridplein.

Via welke route zal de verlenging van de tramlijn naar de Heizel lopen?

Tramlijn 9 zal via de Dikke Beuklaan naar de Heizel rijden. Het precieze traject wordt nog uitgetekend. Zodra de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt, zal dat op deze website bekendgemaakt worden.

Waar vind ik de plannen van de nieuwe tramlijn?

Op de website tram9.brussels zijn in de rubriek “Projecten” onderaan telkens de technische specificaties en de plannen vermeld.

Waarom moet er überhaupt een tramlijn komen? Er rijden toch al voldoende bussen?

Jette is in volle ontwikkeling en net als in de rest van Brussel zal de bevolking er nog toenemen. Bovendien kiezen steeds meer mensen voor het openbaar vervoer. Deze aangroei van gebruikers kan onmogelijk opgevangen worden met bussen alleen. Ter vergelijking, een tram kan 2.160 reizigers per uur vervoeren, een gelede bus slechts 900. Bovendien lopen bussen nogal wat vertraging op in het verkeer. De nieuwe tramlijn zal volledig in eigen bedding rijden en dus sneller en betrouwbaarder zijn.

Zal tram 9 ook toegankelijk zijn voor minder mobiele personen?

Alle tram- en bushaltes zullen ingericht worden volgens de richtlijnen die van toepassing zijn voor minder mobielen.

De andere lijnen

Zal de nieuwe tramlijn invloed hebben op buslijnen 13, 14 en 15?

Buslijnen 13, 14 en 15 worden behouden, maar de reisweg zal aangepast worden zodat ze complementair worden met tram 9. De aanpassingen zullen zorgen voor een betere bediening van de nieuwe wijken en voorkomen dat bepaalde delen van de buslijn gemeenschappelijk lopen met de nieuwe tramlijn.

back to top

De werkzaamheden

Blijft mijn oprit / garagepoort toegankelijk?

Tijdens de werkzaamheden wordt geprobeerd om de garages zo veel mogelijk bereikbaar te houden. Op bepaalde momenten zal dit echter onmogelijk zijn. De gebruikers van de garage of de oprit worden hier vooraf over geïnformeerd.

Hoe kan ik als bedrijf bereikbaar blijven voor mijn medewerkers, klanten en leveranciers?

Er wordt naar gestreefd de belangrijkste aantrekkingspolen steeds bereikbaar te houden. Soms is dit echter onmogelijk. Dan staat de ombudsman klaar om samen een oplossing te zoeken. Deze is bereikbaar via ombudsmantram9@gmail.com of telefonisch op het nummer 0497 58 22 57.

 

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zijn bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht om een bedrijfsvervoerplan op te maken. Meer info op www.mobiel.brussels

 

Om de verplaatsingen die werknemers en bezoekers genereren te beheren kunnen bedrijven een ‘mobiliteitsmanager’ aanduiden. Een specifieke opleiding is voorzien begin 2016. www.mobiel.brussels

Is er voldoende ruimte voor de tram onder de spoorwegbrug over de Tentoonstellingslaan?

Volgens alle berekeningen is er tussen de rijweg en de spoorwegbrug voldoende ruimte voor een tram en voor de bovenleidingen.

Kan het gewest mobiliteitsacties voor scholen ondersteunen?

Alle Brusselse scholen kunnen instappen in het proces van de schoolvervoerplannen. Meer informatie op www.mobiel.brussels.

Waar vind ik informatie over de werkzaamheden?

Bij elke nieuwe fase wordt een huis-aan-huisbericht verspreid. In de rubriek ‘Contact’ kan iedereen zich inschrijven om de nieuwsbrieven ook per e-mail te ontvangen.

 

Kan ik mijn vuilniszakken gewoon blijven buitenzetten?

 

Net Brussel blijft het huisvuil ophalen op de gebruikelijke momenten. Soms zal dat op een specifiek ophaalpunt gebeuren. Net Brussel zal daarover zelf een briefje in de bus steken.

Wat moet ik doen wanneer mijn woning schade ondervindt van de werkzaamheden?

De ombudsman kan u meer informatie verstrekken over de dienst of instantie tot wie u zich moet richten. In elk geval is voorzien dat voor de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving opgemaakt wordt van de aanpalende panden of van panden die zich in de invloedsfeer van de werken bevinden. Afhankelijk van de omvang van de werken gaat het om een plaatsbeschrijving van de binnen- en buitenkant van het gebouw of beperkt ze zich tot de voorgevel. In het eerste geval zal u door een beëdigd expert uitgenodigd worden om toegang te krijgen tot uw woning om deze plaatsbeschrijving te kunnen opstellen. U zal ook gevraagd worden om deze staat van bevinding te ondertekenen. Indien u dit wenst, kunt u zich – op eigen kosten – laten bijstaan door een expert van uw keuze. U kunt steeds terecht bij uw verzekeringsmakelaar voor advies hierover.

Wie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden?

Verschillende instanties zijn betrokken bij de werkzaamheden. Eerst gaan de nutsbedrijven (Vivaqua, Sibelga, Proximus, Telenet…) aan de slag. Nadien volgt de MIVB met het leggen van de sporen en tot slot zorgt Brussel Mobiliteit voor de herinrichting van de omgeving. Alle werkzaamheden worden gecoördineerd door Brussel Mobiliteit. Er werd ook een ombudsman aangesteld als centraal aanspreekpunt voor omwonenden en bedrijven.

Zal de tram geen trillingen en geluidsoverlast veroorzaken?

Voor elk onderdeel van het traject werd het comfort van de omwonenden onderzocht. Per zone worden de maatregelen getroffen die nodig zijn om de hinder te beperken.

Zal er ’s nachts gewerkt worden?

Er zijn nachtwerken voorzien in de planning en het budget maar aan de aannemer werd gevraagd om zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken. Daarnaast dient de burgemeester van de gemeente Jette voor alle nachtwerken ook een specifieke toelating te verlenen. De buurtbewoners worden verwittigd via een huis-aan-huisbericht en de website.

Zullen de hulpdiensten geen hinder ondervinden van de werkzaamheden?

Voor de werkzaamheden aan de Dikke Beuklaan / Laarbeeklaan wordt één rijstrook voorbehouden aan het openbaar vervoer en de hulpdiensten, het andere verkeer moet over de andere rijstrook. Er is ook voortdurend overleg met zowel het Universitair Ziekenhuis als de Brandweer.

De werken op de Tentoonstellingslaan zullen heel wat minder hinder veroorzaken omdat de tram daar op de bestaande middenberm zal rijden.

back to top

 

Newsletter

Schrijf je hier in.

Follow us
Contacteer ons

Gratis nummer:
0800 94 001 (9u tot 12u)

E-mail: Klik hier